25 tháng 6, 2013

Lễ vinh danh

                     
                                  Lễ vinh danh những người có công với họ tộc Nguyễn Ngọc (2013)