Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Ảnh kỷ niệm

Đoàn Kim Vân và nhà thơ Bằng Việt trong Đại hội Nhà văn Hà nội khoá XII
8/9 - 8- 2017 tại hội trường Đài TNVN 58 Quán sứ Hà nội.

Ảnh kỷ niệm

  Đoàn Kim Vân và các bạn thơ dự Đại hội Nhà văn Hà nội khoá XII ngày
 8&9 - 8- 2017 tại hội trường đài TNVN 58 Quán sứ , Hà nội..

Ảnh kỷ niệm

  Đoàn Kim Vân dự Đại hội Nhà văn Hà nội khoá XII ngày 8 &9 - 8 - 2017 tại
 hội trường đài TNVN 58 Quán sứ.

Ảnh kỷ niệm

             Đoàn Kim Vân và nhà thơ Chử Thị Hằng dự Đại hội nhà văn Hà nội
             khoá XII 8 & 9 - 8- 2017 tại Hội trường đài TNVN 58 Quán sứ HN.

Ảnh kỷ niệm

      Đoàn Kim Vân và nhà văn Quang Hoài dự Đại hội Nhà văn Hà nội
      Khoá XII (8 & 9- 8- 2017) tại hội trường đài TNVN 48 Quán sứ.

Ảnh kỷ niệm

       Kim Vân  kỷ niệm dự Đại hội Nhà văn Hà nội khoá XII ngày
       (8&9-8-2017)tại hội trừng đài TNVN (58 Quán sứ, HN)

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Ảnh kỷ niệm

             Đoàn Kim Vân (bên trái)i và bạn thơ đồng hương Đoàn thị Lam Luyến
            dự Đại  hội nhà văn Hà nội XII (8-9 tháng 8 - 2017).

SÁNG TÁC MỚI

TẬP THƠ

THƠ DỊCH

GIỚI THIỆU TẬP THƠ

ẢNH

AUDIO

VIDEO