23 tháng 11, 2011

Tiếng lòng gọi những tiếng lòng - Đoàn Kim Vân, Đoàn Xuân Quỳ

Video: “Tiếng lòng gọi những tiếng lòng” Đoàn Kim Vân & Đoàn Xuân Quỳ, Biên tập và thực hiện Trần Thùy Dương