17 tháng 11, 2011

Bài hát gái nước Việt
                                                                     
                                                                                                                             Ảnh Internet

Phiên âm:

Việt Nữ Từ

Da khê thái liên nữ
Kiến khách trạo ca hồi
Tiếu nhập hà hoa khứ
Dương tu bất xuất lai
Dịch thơ:
Bài Hát Gái Nước Việt
Cô gái trên hồ hái đoá sen
Thấy du khách đến, hát quay thuyền
Tươi cười lánh mặt sau hoa lá
E thẹn sao mà chửa bước lên
Đoàn Kim Vân dịch
Ảnh : Internet