17 tháng 11, 2011

Du học - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Tặng cháu Lâm (du học ở Nhật Bản)

Bốn bể là nhà chung trái đất
Mông mênh vũ trụ những vì sao
Chí lớn chớ dừng trong khung cửa
Thả mình bay bổng tít trời cao.

1989