18 tháng 11, 2011

Gửi nhà thơ Bế Kiến Quốc (1949 - 2000) Tổng biên tập Tuần báo Người Hà Nội - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

                                          Tặng Nhà báo Bế Kiến Quốc

                     Tiếng nói vì dân ,mài bút sắc
                                                       Lòng son một dạ nghiệp văn chương
                     Nhân tình, thế sự đừng sao nhãng
                     Gửi tới cho đời chuyện bốn phương.

10-2001