18 tháng 11, 2011

Mừng bạn Phạm Kha - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

(Gần 80 tuổi mới được phân phối nhà)

Tuổi trẻ qua rồi nay đã già
Sức tàn lòng vẫn muốn xông pha
Ngọt bùi, cay đắng từng qua trải
Gần tám mươi xuân mới được nhà.

Mừng bác vượt qua cảnh túng nghèo
Lương bổng  xem ra tạm đủ tiêu
Quá khứ vui buồn thành quá khứ
Tính sổ xem ra vẫn được nhiều.

8-11-2001