03 tháng 11, 2011

Nhớ ngày sinh nhật Bác Hồ - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Uy nghi lăng Bác giữa Ba Đình 

Hàng trên nghiêng bóng dưới trời xanh 

Hoa Đại tỏa hưởng bên Vạn tuế 

Bác ngủ bình yên trong mông mênh. 
Bác đã chỉ đường cho chúng con 

Gìn giữ giang sơn được vẹn tròn 

Sáng danh đất nước người dân Việt 

Tổ quốc anh hùng đậm nét son. 

Ngày sinh tên Bác đời luôn nhớ 

Ngày mất năm châu thắt chặt lòng 

Bác đã đi xa đời vẫn thấy 

Bầu trời bóng Bác giữ non sông. 

19-5-2001