03 tháng 11, 2011

Thăm đền Hùng - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Về thăm đất Tổ, đất Phong Châu 

Công ai dựng n­ước buổi ban đầu ? 

Vua Hùng, sử sách còn ghi lại 

Con cháu đời đời nhớ ơn sâu. 
Bác Hồ căn dặn bao năm tr­ước 

Giữ lấy, nhà Nam n­ước mạnh giầu 

Dòng giống Tiên - Rồng dân đất Việt 

Danh thơm nối tiếp mãi bền lâu. 

10/3 Âm lịch Năm Kỷ Mão