17 tháng 2, 2012

                                                       Ảnh - Đoàn Kim Vân