08 tháng 5, 2012

MỪNG VUI

                        Nhân quyết định kết nạp Hội viên,khuôn mặt mừng vui
                        của các hội viên mới được kết nạp.