17 tháng 6, 2012

CLB Thơ Văn miếu


                            CLB được thành lâp năm 2005 do ông Nguyễn duy Yên
                                      làm chủ nhiệm. CLB đã in một tập thơ "NỢ BÚT NGHIÊN'
                                      NXB Văn học ấn hành năm 2011.