06 tháng 10, 2012

THU TRÊN CAO NGUYÊN


                            Thu vàng trên cao nguyên đầy thơ mộng