28 tháng 11, 2012

Đoàn Kim Vân


                              Bà Đoàn Kim Vân Phó Giám Đốc TTVHNT
                             Quốc gia Hà nội phát biểu tại hội nghị tổng kết
                             12 năm của Trung tâm VHNTQG Thành Sơn
                                                       (11-2012)