25 tháng 4, 2014

Chân dung 2 nhà thơ: Duy Yên - Kim Vân


Video Chương trình VTV4 CHÀO VIỆT NAM Phát T8-2009: “Chân dung hai nhà thơ: Nguyễn Duy Yên- Đoàn Kim Vân”