08 tháng 4, 2014

Danh Nhân Văn Hóa PHAN KẾ BÍNH


Video: Danh Nhân Văn Hóa PHAN KẾ BÍNH
Lễ kỷ niệm 85 năm ngày mất
Trao tượng Danh Nhân Văn Hóa PHAN KẾ BÍNH
Viết lời bình và thể hiện lời bình : Nguyễn Duy Yên, cháu ngoại cụ Phan Kế Bính.