26 tháng 11, 2015

Hát Văn: Bức Tranh Thủy Mặc (Đoàn Kim Vân)