23 tháng 2, 2016

Kỷ niệm xưa (hát Xẩm)Xẩm: Kỷ Niệm Xưa
Làn Điệu: Xẩm Chợ
Lời Thơ: Nguyễn Duy Yên
Biểu Diễn: Quốc Phòng - Tuấn Hưng