19 tháng 11, 2011

Người cộng sản - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Trời Nam sinh tr­ưởng bác Trư­ờng Chinh
Bài toán non sông đã giải trình
Đuổi giặc xâm lăng giành độc lập
Chung vui thế giới sống hòa bình
Ngọn cờ Cộng sản hằng mong ­ước
Một khối công nông thắm nghĩa tình
Cách mạng thành công giành thắng lợi
Dựng xây đời mới tuổi bình minh.

Tháng một năm Bính Tuất
01 - 2007