17 tháng 11, 2011

Tặng bạn đời - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Dăm ba xuân nữa trọn sáu mươi
Cuộc sống xem ra tạm đủ rồi
Việc nước, việc nhà còn lo tiếp
Mong để danh thơm lại với đời
Xuân đến, xuân đi, xuân lại đến
Tuổi già như thể áng mây trôi
Vui cùng đất nước quên năm tháng
Giữ vững niềm tin với mọi người.

Xuân Nhâm Thân 1992