18 tháng 11, 2011

Vợ như chồng - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet
  
Gửi bạn B ...
Tiếng cả nhà không vợ hỏi chồng ?
Đời mang danh hão khổ chưa ông ?
Xem mình đã giúp gì dân nước
Hay là chỉ thích thú chơi ngông
Tu đức, tu thân ông chẳng nhớ
Nói ra hổ thẹn với non sông
Trẻ vẫn chưa qua, nên nghĩ lại
Sửa mình còn kịp đấy "Thưa ông"

4-2000