11 tháng 12, 2011

LÃNG QUÊN (Duy Yên)


                                             Có những bài thơ bỏ lãng quên
                                             Vì đời bận rộn cuộc đua chen
                                             Nàng thơ tủi phận duyên không bén
                                             Chẳng lẽ đem thơ đọ với tiền.