20 tháng 12, 2011

THĂNG LONG LINH ĐỊA (Kim Vân)

                                                                     Ảnh Internet

                                           Trúc trúc, mai mai ẩn bóng Tùng
                                           Lắng nghe văng vẳng tiếng thu không
                                           Trùng trùng một dải non xanh thẳm
                                           Điệp điệp mây bay tựa dáng Rồng
                                           Linh địa Rồng chầu nơi Hổ phục
                                           Trời Nam nức tiếng đất Thăng Long
                                           Ngàn năm văn hiến con dân Việt
                                           Dòng máu anh hùng giữ núi sông.

                                                                              9-2010