09 tháng 1, 2012

Lưu luyến- Thơ Đoàn Kim Vân, Trình bày Thùy Dương

Video bài thơ Lưu Luyến - Thơ Đoàn Kim Vân, Thùy Dương trình bày