20 tháng 2, 2012

Tặng hai bác : VÂN -YÊN

                                                                Ảnh Internet

Tặng hai bác Vân - Yên

Mừng bác Vân, mừng bác Yên
Biết mang thơ nhạc kết duyên với đời
Trăm năm ra khỏi kiếp người
Nghìn năm trăng ấy vẫn ngời biển kia
Sự đời nát đá phai bia
Mượn câu chân mộc sẻ chia nổi chìm.

  Viết trong đêm Thơ - Nhạc Trăng và Biển
 tặng hai bác Vân - Yên.
                Hà nội 16 - 6 - 2001

          Nhà thơ Vũ Quần Phương

* Trích trong tập thơ Chân trời mới
NXB Văn học 2003 (trang 12)