12 tháng 5, 2012

Dự lễ khai mạc


                       Các đại biểu dự lễ khai mạc phòng tranh ở 27 Hàng Cân(Hà nội)
                       Liên doanh giữa Công ty Mỹ Hà và Công ty Hồ Gươm.(2010)