08 tháng 5, 2012

Hội Nhà Văn Hà Nội

                            Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội : Phạm Xuân Nguyên