08 tháng 5, 2012

Hội Nhà Văn Hà Nội

                              Đoàn Kim Vân(ngồi bên phải hàng ghế thứ hai)
                              trong lễ hết nạp hội viên.