21 tháng 10, 2012

Hy vọng

                                                                  Ảnh báo Đại đoàn kết
                                                                  Niềm hy vọng