23 tháng 10, 2012

Đền thờ treo

                       Đền thờ treo ở núi Heng Trung Quốc (10-2012)