14 tháng 10, 2012

Phạm Xuân Nguyên

             Phạm Xuân Nguyên chủ tịch Hội Nhà Văn Hà nội đọc báo cáo (Ảnh 10-10-2012)