14 tháng 10, 2012

Chủ tịch HNVHN

                            Phạm Xuân Nguyên chủ tịch HNVHN đọc báo cáo (10-10-2012)