08 tháng 10, 2012

Văn miếu - Quốc tử giám


                                                     Văn miếu - Quốc tử giám (Hà nội)