17 tháng 11, 2012

QUẠ TRẮNG

   
                                              Quạ trắng quý hiếm ở rừng HÀN QUỐC