14 tháng 11, 2012

NT Điêu khắc


                                              Nghệ thuật tuyệt tác điêu khắc trên trái bầu của
                                              Marilyn Suderland (Colom bia).