14 tháng 11, 2012

NT Điêu khắc


                                        Nghệ thuật tuyệt tác điêu khắc trên quả bầu của
                                        Marilyn Suderland (Colom bia)