29 tháng 4, 2013

Dự lễ kỷ niêm 12 năm thành lập TTVHNT THÀNH SƠN

   Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân dự lễ kỷ niệm 12 năm thành lập TTVHNT THÀNH SƠN 28-10-2012.