27 tháng 2, 2014

CLB xứ Đoài

  Nhà thơ Đoàn Kim Vân chụp ảnh kỷ niêm
 nhà văn thiếu tướng Hồ Phương( măc complet),Kim Vân
 (áo xanh đứng bên phải)