05 tháng 3, 2014

Ông cháu nhà thơ.

     Ông ,cháu nhà thơ (Ông Nguyễn Duy  Yên, cháu Nguyễn Lịch Du- 2013)