01 tháng 6, 2014

Ảnh tư liệu

                Nhà thơ Đoàn Kim Vân cùng bạn thơ tham dự ngày thơ LỤC BÁT lần thư nhất
               tổ chức tại triển lãm Vân hồ (24-9-2009 - 6-8 năm Kỷ sửu).