29 tháng 11, 2014

Kim Vân dự lễ...

                                                              Nhà thơ Đoàn Kim Vân đến dự lễ kết nạp 
                                                             hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội (10-2014).
                                                             Kết nạp ông Ngần và ông Nhữ.