07 tháng 12, 2014

Bãi biển Đồ sơn (5-2001)

                                 Đoàn Kim Vân tại bãi biển Đồ Sơn (6-2001)