07 tháng 2, 2015

Xem Triển lãm

                             Hai mẹ con Đoàn Kim Vân & Nguyễn Thúy Nga
                            đến xem Triển lãm "ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY II"
                            của họa sĩ Đặng Tin Tưởng tổ chức ở BTMTVN
                                                     (23-01-2015).