07 tháng 2, 2015

Xem triển lãm

           Hai mẹ con Đoàn Kim Vân & Nguyễn Thúy Nga trong phòng tranh
           "ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY II"của họa sĩ Đặng Tin Tưởng ở BTMTVN
           (23-01-2015).