07 tháng 2, 2015

Xem triển lãm

            Hai mẹ con Đoàn Kim Vân&Nguyễn Thúy Nga tại Triển lãm
           "ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY II"của họa sĩ Đặng Tin Tưởng ở
           BTMTVN ngày 23-9102915.