01 tháng 6, 2015

Thi đàn Việt nam

                          Các thi hữu trao đổi những sáng tác thơ của thi đàn.