02 tháng 6, 2015

Thi đàn Việt Nam

           Các thi hữu trong thi đàn VN họp trao đổi  những sáng tác mới của hội viên.