28 tháng 3, 2016

NGẪM                                                NGẪM


                   Tranh đời tô vẽ sao mà khéo
                   Tạo hóa bày trò lắm chuyện hay
                   Bổn biển năm châu bàn thế sự
                   Biết còn ai tỉnh biết ai say ?

                              Xuân Bính Thân (2016)

                                         Nguyễn Duy Yên