06 tháng 2, 2017

Duy Yên

                Duy Yên (đứng bên phải)cùng ba em trong họ Nguyễn Ngọc
                (01-2017).