22 tháng 5, 2017

Ảnh kỷ niệm...

Ảnh kỷ niệm : vợ chồng Duy Yên và thiếu tướng nhà văn Hồ Phương chủ tịch CLB xứ Đoài tai hội nghị
tổng kêt 20 năm thành lập CLB xứ Đoài (11-4-2014).